world freestyle skateboarding association

More at the WFSA forum

Read the latest news, gossip, watch videoclips and photos and interact with freestylers from all over the world.
Forum


News

World Championships 2009, Tokyo, Japan

Posted 2009-11-24

Pro
1. Guenter Mokulys | video
2. Moichi Shigekazu Suzuki | video
3. Rene Shigueto Marubayashi | video
4. Masahiro Fujii | video
5. Stefan "Lillis" Åkesson | video
6. Per Canguru | video
7. Kevin Harris | video
8. Masanori Yoshida | video
9. Toshiaki Fujii | video
10. Yuta Kikuchi | video
11. AJ Kohn | video
12. Satoshi Ohashi | video
13. Kenta Omori | Video
14. Ozward | video
15. Hidemi Ohishi | video
16. Kuniatsu Yamaoka | video
17. Kikuji Koike | video
18. Masaru Ishino | video
19. Kenji Mokuda | video


Amateur
1. Greyson Asthon | video
2. Takashi Suzuki | video
3. Taiki Suzuki | video
4. Akio Hino | video
5. Yu Kobayashi | video
6. Tomo Koyano | video
7. Seiya Nakano | video
8. Yasuhiro Nishino | video
9. Jun Sasaki | video
10. Manabu Kudo | video

Girls run
1. Yukiko "MIC" Murayama | video
2. Syaka Iino | video
3. Youko Hatsukaiwa | video
4. Yuki Sadanobu | video
5. Shannon Sexton | video
6. Risa "JUN" Matsui | video